Vzdelávacia aktivita: Komunikačné zručnosti

 „KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI“
(celodenný workshop – 8 vyučovacích hodín a diskusia)

Kde:
Žilina           13.3.2019
Prešov        20.3.2019
Nitra            28.3.2019
Bratislava     4.4.2019

Lektor: Ing. Branislav Jovankovič, je odborný garant, konzultant pre oblasť ľudských zdrojov. Vo svojej praxi sa venuje moderným trendom v personálnom manažmente, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.
Workshop je určený pre vedúcich pracovníkov, ľudí prvého kontaktu či pre koordinátorov dobrovoľníkov.

Obsah:
– druhy komunikácie: verbálna (reč, otázky) a neverbálna (reč tela, gestá, mimika, haptika, atď.)
– typy osobností a temperamentov (každý komunikuje inak)
– komunikačné zručnosti (hovorenie aj počúvanie) a psychológia komunikácie (emócie, hodnoty, návyky, postoje, stres, tlak, psychosomatika)
– efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov (spolu s motiváciou a vedením) alebo komunikácia pre ľudí prvého kontaktu
– generácie ľudí a špecifický prístup k nim
– komunikácia s dobrovoľníkmi (ich motivácia, prínos, cyklus, riadenie)