Projekt

Prezentácia – Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

 

Prijímateľ:
Fórum života, o.z.

 

Názov projektu:
MEDZIGENERAČNÁ SOLIDARITA A OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

 

Miesto realizácie:
Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

 

Výška NFP:
378 943,60 EUR 

Popis východiskovej situácie

Rastúci individualizmus, úzka koncentrácia na vlastný prospech či rýchly majetkový zisk, strata záujmu o širšie rodinné väzby, o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti. V atmosfére dravej súťaživosti, boja o verejné financie a politický vplyv postupne zaniká duch spoločenstva, vzájomnej solidarity medzi generáciami, mizne úcta k starším, zdravotne postihnutým a všeobecne klesá vnímanie hodnoty dôstojnosti človeka. Primárnym cieľom mladých sa stáva dobre platená práca, resp. odchod do zahraničia. Tým stráca spoločnosť nielen intelektuálny kapitál, ale aj prosperujúcu rodinnú štruktúru. Starší ľudia sú odkázaní spravidla len na verejné sociálne služby, ktoré sú často finančne podvyživené. Práca jednotlivcov v zahraničí ohrozuje stabilitu manželských a partnerských vzťahov, ochudobňuje ich o medzigeneračné spoločenstvo, pomoc pri výchove a odovzdávaní životných skúsenosti a hodnôt. Stupňuje sa napätie medzi ľuďmi, ktoré sa ventiluje navonok násilím, extrémistickými prejavmi a skratovým správaním, vedie k únikom do závislostí (alkoholizmus, drogy, patologické hráčstvo, internetová závislosť, pornografia, sexuálne úchylky rôzneho druhu). Počet obetí tejto spoločenskej patológie zaťažuje vo vysokej miere nielen oblasť bezpečnosti a justície, ale aj oblasť zdravotníctva, farmácie, sociálny sektor, a odráža sa v zhoršujúcom sa morálnom profile spoločnosti. Situácia si vyžaduje presnú diagnostiku, komplexný pohľad na stav spoločnosti, schopnosť objektívne zhodnotiť slabé miesta a pri zapojení sektorov a subjektov štátnej, regionálnej i mimovládnej sféry snahu hľadať riešenie.
Túto patologickú situáciu rieši štát cez národné programy a ich implementáciu, samospráva – mestá, obce, VÚC cez programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, subjekty verejnej správy cez poskytovanie služieb vo verejnom záujme, mimovládne neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecno-prospešné služby v rámci zákona, občianske združenia s nevyčísleným ekonomicko-sociálnym prínosom dobrovoľníckej práce.

Na základe dlhodobých skúseností a pozorovania reálnej situácie v jednotlivých regiónoch každý subjekt rieši podľa svojich možností, kompetencií a predstáv. Chýba synergia medzi jednotlivými aktérmi (štátny sektor, samospráva, MNO a cirkví) v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín.
Obnažením jednotlivých kritických medzier vo vzťahoch horizontálnej aj vertikálnej súdržnosti spoločnosti a jej analýzou je možné dospieť k načrtnutiu vhodného modelu na zlepšenie rodinného a medzigeneračného prostredia, resp. zviditeľniť sieť stake-holderov a spôsob ich vzájomnej komunikácie, koordinácie a účinnej spolupráce.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Realizácia aktivít je v súlade s horizontálnym princípom udržateľného rozvoja ( ďalej HP-UR), prioritne s cieľmi sociálneho aspektu, konkrétne podporou sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Sekundárne aktivity budú mať vplyv aj na podporu zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Realizovaním seminárov , besied a vzdelávacích aktivít projekt prispeje k rozvoju vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania zlepší prístup (ekonomický aspektu). Vytvorenie databázy zlepší prístup k IKT a posilní inštitucionálne kapacít (ekonomický aspekt).
Hlavnou a jedinou aktivitou je zapájať sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska.

Táto aktivita bude prebiehať v troch častiach súbežne – monitorovanie, vytváranie partnerstiev a vytváranie informačného portálu.

Monitorovanie činnosti subjektov zapojených v službách v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska sa bude členiť podľa oblastí pôsobenia formou komparatívnej analýzy:

• Monitorovanie činnosti existujúcich centier pre rodinu, komparatívna analýza procesov ich pôsobenia v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín
• Monitorovanie činnosti súčasného stavu subjektov verejnej správy, samosprávy a MNO poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti,
• Monitorovanie činnosti združení, cirkevných organizácií a ich účelových zariadení a dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci a ich sociálno-ekonomický prínos
• Monitorovanie činnosti sociálnych podnikov a pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené osoby
Monitorovaním a komparatívnou analýzou získame mapu miest na celom Slovensku a pomáhajúce organizácie, odborníkov a špecialistov, dobrovoľníkov, dobrovoľníckych centier v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín so zacielením na synergický efekt ich pôsobenia.

Vytvorí sa databáza, ktorá bude prístupná na webe, ktorá bude poskytovať informácie o organizáciách, odborníkoch a špecialistov, ktorí riešia problematiku závislostí (drogy, alkoholizmus, gamblerstvo…), bezdomovcov, manželských kríz, obetí kriminality, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd a hromadných katastrof s osobitným zreteľom na obzvlášť zraniteľné skupiny (deti, ženy, seniori, umierajúci, obete obchodovania s ľuďmi, obete násilia páchaného blízkymi osobami, ľudia so zdravotným postihnutím, príslušníci skupín ohrozených násilím, vylúčením alebo diskrimináciou a pod.)

Zasieťujú sa existujúce centrá pre rodinu (kontaktné miesta), vytvoria sa nové platformy a partnerstvá, ktoré pracujú v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci. Z tohto sieťovania vznikne nová platforma Národné centrum rodiny.

Posilnení sa spolupráca medzi MNO a samosprávou pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samospráv v predmetných oblastiach s nasledujúcimi činnosťami:

• Vytvorí sa prierezová pracovná skupina expertov pre jednotlivé oblasti (zdravotnícke služby, sociálne služby, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie osobitne zraniteľné skupiny), ktorá bude navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie a podnety pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch
• Informačné semináre, moderované besedy a kolokviá v jednotlivých regiónoch Slovenska o predmetných oblastiach s cieľom skvalitniť sociálne procesy s využitím princípu participácie a transparentnosti
• Analýza výstupov zo stretnutí, sumarizácia podnetov k dostupnosti informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti
• Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín
• Zorganizovanie záverečnej konferencie „Všetko pre rodinu“ so zapojením MNO a samospráv v regiónoch Slovenska – prezentácia výstupov projektu, príklady dobrej praxe
Všetky informácie dostupné pre cieľové skupiny budú uložené na novovytvorenom informačnom portály (GIS) o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora a o prístupe k odborníkom v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín.

Tento informačný portál bude funkčný aj po skončení projektu.

Návrh zmien v existujúcom systéme sa konkrétne zrealizuje predovšetkým v synergickom efekte všeobecno-prospešných služieb a služieb vo verejnom záujme, v sektorovej participácii a v dostupnosti informácií pre cieľové skupiny. V konečnom dôsledku aj v efektivite použitia verejných financií a sociálno-ekonomického prínosu dobrovoľníctva.

Projekt je v súlade s nasledovnými stratégiami a koncepciami:

• Koncepcia štátnej rodinnej politiky zo 4. júna 1996, jej aktualizácia v roku 2004 na roky 2005-2006 a dodatok
• Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 z roku 2013
• Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 z roku 2013
• Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR z roku 2015
• Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2014 – 2019 z 18. decembra 2013
• Národná stratégia zamestnanosti SR z 2. júna 2014
• Národný akčný plán zamestnanosti do roku 2020 z roku 2014
• Zákon č. 365/2004 Z.z. z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následnými novelizáciami tohto zákona z rokov 2007, 2008 a 2012.
• Smernica EP a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných z 25. októbra 2012
• Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
• Národná stratégia na ochranu detí pred násilím z 15.1.2014
• Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017
• Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) z 13.12.2006

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Z hľadiska trvalej udržateľnosti je dôležité zosieťovanie odborníkov, ktorí budú naďalej spolupracovať v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci rodinám. Fórum života ako platforma už 15 rokov má skúsenosti so sieťovaním. Po skončení projektu sa posilní hlavne informovanosť, profesionalita a sektorová participácia. Posilnia sa staré a vytvoria sa nové kontaktné miesta pre jednotlivcov a rodiny, potrebujúce pomoc a podporu. Prevádzkovať ich budú spolupracujúce organizácie, ktoré sú zapojené v projekte. Systémové riešenia budú ponúknuté verejnej správe (štátna správa, miestna a regionálna samospráva) na aplikáciu v jej riadiacej a operatívnej činnosti. Personálne a technicky budú ďalšie pokračovanie projektu zabezpečovať kontaktné miesta spolupracujúcich organizácií pre jednotlivcov a rodiny s predpokladaným viaczdrojovým financovaním.

Po realizácii projektu dosiahneme nasledovné výstupy:
1. Zosieťovanie inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín
2. Zlepšenie podmienok na trhu práce (podnikateľský, verejný a neziskový sektor)
3. Vznik nových a inštitucionálne a profesionálne posilnenie existujúcich centier (kontaktných miest) pre rodinu
4. Zhodnotenie sociálno-ekonomického významu dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
5. Návrh systémových riešení verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Žiadateľ bude realizovať projekt prostredníctvom interných personálnych kapacít (týka sa všetkých členov projektového tímu – administratívno-finančné riadenie ako aj odborné aktivity. Riadenie projekt bude zabezpečovať projektový manažér. Tento bude zodpovedný za realizáciu projektu ako celku a monitorovanie a riadenie aktivít členov celého tímu a odborných pracovníkov. Finančné riadenie bude zabezpečovať finančný manažér, ktorý bude zodpovedný za finančné riadenie projektu, sledovanie čerpania jednotlivých položiek rozpočtu, tvorbu finančných správ a žiadostí o platbu. Za odborné aktivity projektu zodpovedá odborný garant. Tento riadi činnosť odborných pracovníkov.

Podrobný popis aktivity

Názov aktivity

Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska

Popis aktivity

1. Monitorovanie činnosti subjektov zapojených v službách vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska. Budú sa realizovať nasledujúce činnosti:

1.1. Monitorovanie činnosti existujúcich centier pre rodinu, komparatívna analýza procesov ich pôsobenia v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín

1.2. Monitorovanie činnosti súčasného stavu subjektov verejnej správy, samosprávy a MNO poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti,

1.3. Monitorovanie činnosti združení, cirkevných organizácií a ich účelových zariadení a dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci a ich sociálno-ekonomický prínos

1.4. Monitorovanie činnosti sociálnych podnikov a pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené osoby

1.5. Podpora sieťovania centier pre rodinu a vytvorenie nových platforiem a partnerstiev, ktoré pracujú v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci so zacielením na synergický efekt ich pôsobenia2. Posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samospráv v predmetných oblastiach s nasledujúcimi činnosťami:

2.1. Vytvorí sa prierezová pracovná skupina expertov pre jednotlivé oblasti (zdravotnícke služby, sociálne služby, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie osobitne zraniteľné skupiny), ktorá bude navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie a podnety pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch

2.2. Informačné semináre, moderované besedy a kolokviá v jednotlivých regiónoch Slovenska o predmetných oblastiach s cieľom skvalitniť sociálne procesy s využitím princípu participácie a transparentnosti

2.3. Analýza výstupov zo stretnutí, sumarizácia podnetov k dostupnosti informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti

2.4. Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín

2.5. Zorganizovanie záverečnej konferencie „Všetko pre rodinu“ so zapojením MNO a samospráv v regiónoch Slovenska – prezentácia výstupov projektu, príklady dobrej praxe3. Vytvorenie informačného portálu (GIS) o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora a o prístupe k odborníkom v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín s činnosťami:

3.1. Návrh informačného systému (hardware, softvér, dáta, užívatelia), vytvorenie webovej stránky, prepojenie na otvorené dáta, užívateľské rozhranie

3.2. Napĺňanie databázy

3.3. Testovanie, uvedenie do skúšobnej prevádzky

3.4. Vyhodnotenie činnosti informačného systému

Cieľová skupina

 • právnické osoby (poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, centrá pre rodinu), subjekty verejnej správy, samosprávy a MNO

 • štátna správa (MV SR – Policajný zbor SR, MPSVaR SR)

 • samosprávne kraje

 • obce a mestá

 • účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločnostíprijímatelia služieb vo verejnom záujme (sociálna oblasť, zdravotníctvo)

Výstupy aktivity

1. Z monitorovacej časti:

1.1. Databáza existujúcich kontaktných miest (centier pre rodinu) viazané na 8 regiónov

1.2. Mapa a databáza organizácií, ktoré riešia problematiku závislostí (drogy, alkoholizmus, gamblerstvo…), bezdomovcov, manželských kríz, obetí kriminality, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd a hromadných katastrof s osobitným zreteľom na obzvlášť zraniteľné skupiny (deti, ženy, seniori, umierajúci, obete obchodovania s ľuďmi, obete násilia páchaného blízkymi osobami, ľudia so zdravotným postihnutím, príslušníci skupín ohrozených násilím, vylúčením alebo diskrimináciou a pod.).

1.3. Mapa a databáza organizácií, ktoré poskytujú sociálne a zdravotné služby

1.4. Mapa a databáza odborníkov a špecialistov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín

1.5. Mapa a databáza dobrovoľníckych centier, dobrovoľníkov

1.6. Vytvorenie chýbajúcich platforiem a partnerstiev

1.7. Vytvorenie platformy centier pre rodinu – Národné centrum pre rodinu2. Vytváranie partnerstiev

2.1. Prierezová pracovná skupina

2.2. Zorganizované semináre, moderované besedy, kolokvia na vybrané témy 2×8 v každom kraji

2.3. Spracované výstupy s dôrazom na synergický efekt informácií a sektorovej spolupráci pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti dostupné na informačnom portáli

2.4. Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín v oblasti sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pre jednotlivé rezorty

2.5. Konferencia „Všetko pre rodinu“

2.6. Vydanie zborníka

3. Funkčný informačný portál pre všetky cieľové skupiny (mapy GIS, databázy)

Vypracovali: RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Ponuka spolupráce na riešení projektu

Fórum života rieši projekt podporený z OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorého hlavnou aktivitou je  „Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska“. Účelom projektu je dostupnosť informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, v oblasti eliminácie chudoby rodín a ich sociálneho vylúčenia, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti.

Touto cestou vás pozývame k spolupráci.

Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do implementácie projektu, z ktorého benefity môžete mať každý subjekt, ktorý pracuje v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, služieb pre obete trestných činov, služieb pre sociálne vylúčené skupiny, špecializovaného poradenstva a práce s dobrovoľníkmi, a to nasledovnými formami:

Participácia pri tvorbe a využití informačného portálu o kontaktných miestach, o pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora o odborníkoch v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci.

Práca experta a odborníka v prierezovej pracovnej skupine pre jednotlivé oblasti medzigeneračných vzťahov, ktorá navrhuje, pripomienkuje a komplexnosť informácií a podnetov pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch.

 • Zdravotnícke služby
 • Sociálne služby
 • Obete trestných činov
 • Služby pre sociálne vylúčené osoby, skupiny
 • Špeciálne poradenstvo (sociálne, psychologické, právne, hendikepované osoby…)
 • Dobrovoľníci

Prácu experta a odborníka prácu vieme odmeniť formou dohody o vykonanej práci. Obsahová náplň práce expertov a odborníkov sa bude týkať:

 1. činnosti člena odbornej skupiny pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiteľskej činnosti v predmetnej oblasti
 2. činnosti experta v predmetnej oblasti – analytik, metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrhy systémov a metodík, a spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie,
 3. činnosti kvalifikovaného experta v predmetnej oblasti – expert lektor, školiteľ, konzultant, analytik, metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrhy systémov a metodík, a spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie.
 4. Práca v prierezovej pracovnej skupine s preplatením nákladov súvisiacich s činnosťou v pracovnej skupine

Možnosť zapojenia sa do prierezovej pracovnej skupiny, ktorá bude v spolupráci s odborníkmi a expertami zbierať, identifikovať a navrhovať systémové riešenia verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

Prierezové pracovné skupiny zamerané na:

 1. Zdravotnícke služby
 2. Sociálne služby
 3. Obete trestných činov
 4. Služby pre sociálne vylúčené osoby, skupiny
 5. Špeciálne poradenstvo (sociálne, psychologické, právne, hendikepované osoby…)
 6. Dobrovoľníci

Navrhované témy:

Závislosti (drogy, alkoholizmus, internet, gamblerstvo, pornografia…)

 1. Ľudia bez domova
 2.  Manželské krízy
 3.  Obete trestných činov, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd, priemyselných a prírodných katastrof (obchodovanie s ľuďmi, diskriminácia, porušovanie ľudských práv…)
 4.  Ženy, muži, matky, deti (nečakané tehotenstvo, výchova detí, šikanovanie detí…)
 5.  Zdravotné znevýhodnenie
 6.  Etika v sociálnych službách a zdravotníctve
 7.  Chorí, starí, umierajúci ľudia
 8.  Pracovné príležitosti pre sociálne vylúčené skupiny
 9.  Poruchy správania, psychiatrické ochorenia

Výsledkom implementácie projektu je:

 1. Zosieťovanie inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín
 2. Zlepšenie podmienok na trhu práce (podnikateľský, verejný a neziskový sektor)
 3. Vznik nových a inštitucionálne a profesionálne posilnenie už existujúcich centier (kontaktných miest) pre rodinu
 4. Zhodnotenie sociálneho významu dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
 5. Návrh systémových riešení verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity

Cieľové skupiny projektu:

 • právnické osoby (poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, centrá pre rodinu)
 • štátna správa (MV – policajti, MPSVaR SR)
 • samosprávne kraje
 • obce a mestá
 • účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností
 • prijímatelia služieb vo verejnom záujme (sociálna oblasť, zdravotníctvo)

 

Podmienkou spolupráce je podpísaná Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov medzi Fórom života ako prijímateľom/partnerom a spolupracujúcim subjektom.

V prípade záujmu vás žiadam o spätnú väzbu a informáciu o tom, o ktoré spôsoby spolupráce máte záujem.
Kontaktujte projektového manažéra Martina Agnera: martin.agner@forumzivota.sk .
Môžete kontaktovať aj našich koordinátorov v regiónoch Slovenska:

RegiónMenoTelefóne-mail
BratislavskýAdamová Veronika0915 395 224koordinatorbask@forumzivota.sk
TrnavskýKarabová Edita0949 725 319koordinatorttsk@forumzivota.sk
NitrianskyČanigová Viera0903 982 012koordinatornrsk@forumzivota.sk
BanskobystrickýSúlovcová Andrea0910 852 196koordinatorbbsk@forumzivota.sk
ŽilinskýBalátová Martina0911 970 088martina.balatova@zilinskazupa.sk
TrenčianskyFeniková Katarína0905 807 997koordinatortnsk@forumzivota.sk
KošickýKucharčík Mária0910 852 195koordinatorkesk@forumzivota.sk
PrešovskýNémetová Ivana0911 660 955koordinatorposk@forumzivota.sk

V prípade nejasností a doplňujúcich otázok môžete kontaktovať manažment projektu:

Marcela DobešováGarantka projektu0911 510 929marcela.dobesova@forumzivota.sk
Magdaléna VeselskáFinančná manažérka0904 713 335magdav@forumzivota.sk
Martin AgnerHlavný koordinátor, Projektový manažér0910 852 296martin.agner@forumzivota.sk
Naša spolupráca môže prispieť k posilneniu medzisektorovej spolupráce v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci jednotlivcom a  rodinám.