FAQ

1. Čo je cieľom projektu? Aký výsledok prinesie?

Spájame tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť, či vzdelávať. Ťažká životná situácia človeka totiž nemá len jednu príčinu, ale aj následok. Ponúkame jednotlivcom a členom rodín konkrétnu pomoc prostredníctvom osôb prvého kontaktu.

Výsledkom by mala byť komplexná pomoc v bežných aj krízových situáciách v kontaktných miestach – centrách pre rodinu. Pomoc je zameraná na človeka, ktorý ju potrebuje. Výstupom je aj dostupná databáza pre všetky zapojené organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do spolupráce.

2. Kto bude pomoc realizovať?

Sieť spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov.

3. Ako prebieha proces realizácie projektu?

Projekt má tri aktivity:

  1. Monitorujeme a posilňujeme kontaktné miesta – centrá pre rodinu v každom regióne Slovenska.
  2. Vytvárame informačný portál o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho neziskového sektora, databázu inštitúcií a špecializovaných odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci pre tých, ktorí chcú a vedia pomôcť.
  3. Vymieňame si skúsenosti na workshopoch a seminároch, diskutujeme a prepájame jednotlivé oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie zraniteľné skupiny s cieľom eliminovať patológiu rodín.

4. Aké konkrétne výhody (materiálne, finančné, iné) plynú pre organizácie, ktoré uzavrú s Fórom života Zmluvu / Memorandum o spolupráci v rámci projektu MSaOĽD?

Organizácia, ktorá podpíše zmluvu alebo memorandum o spolupráci, získava možnosť prístupu do databázy pomáhajúcich organizácií. Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, verejnou správou a samosprávou prináša synergický efekt. Zefektívni prácu pomáhajúcich organizácií zameraných na klienta, nie na poskytovateľa služby. Prinesie vzájomnú informovanosť v prospech človeka, ktorému treba pomôcť a sprevádzať ho, čím sa zníži možnosť duplicitnej pomoci. Identifikujú sa ohrozenia, ale aj príležitosti v oblasti eliminácie patológie rodín a navrhnú sa legislatívne zmeny a opatrenia pre jednotlivé rezorty s cieľom zefektívniť verejnú správu.

5. Aké povinnosti zo spolupráce vyplývajú zapojenej organizácií? K čomu ich to zaväzuje? Bude im Fórum života finančne nápomocné počas projektu i po skončení?

Zo zmluvného vzťahu nevznikajú mimoriadne povinnosti. Ale nutnou podmienkou je ochota spolupracovať na spoločnom cieli – spájať tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať. Spolupráca nespočíva na finančnej pomoci. Fórum života z projektu financuje čiastočný úväzok koordinátorov centier pre rodinu (kontaktných miest) v každom kraji. Po skončení projektu v spolupráci so subjektami samosprávy máme ambíciu tieto pracovné pozície financovať naďalej.

6. Kto a prečo má z toho osoh?

Osoby prvého kontaktu – zamestnanci a dobrovoľníci, lebo vedia, na koho sa môžu obrátiť s cieľom pomôcť človeku. Benefitujú taktiež poskytovatelia služieb vo verejnom záujme – subjekty verejnej správy, samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, lebo práve oni vedia pomôcť. Úžitok vnímajú aj duchovní v cirkvách a ich účelové zariadenia, ktoré dávajú nádej človeku a taktiež profitujú aj samotné osoby, ktoré pomoc alebo radu potrebujú.

7. Bude projekt pokračovať aj po jeho oficiálnom skončení? Ak áno, akým spôsobom? Čo bude znamenať pre organizáciu, keď projekt skončí?

Výsledkom projektu je fungujúce centrum pre rodinu v každom kraji. Miesto, kam môžu chodiť jednotlivci, členovia rodín so svojimi problémami. Projekt je cestou, ako toto miesto zrealizovať v spolupráci s viacerými organizáciami, konkrétne s mimovládnymi neziskovými organizáciami a samosprávou.

8. Financovanie výsledku projektu po jeho skončení.

Financovanie centier pre rodinu (kontaktných miest) po skončení projektu je plánované individuálne z viacerých zdrojov. Dôležitá je participácia viacerých právnických osôb, ktoré majú svoje financovanie, najmä z rozpočtu samospráv, zo štátneho rozpočtu pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme. Ďalšie možnosti financovania sú z vlastnej činnosti a z grantov zo súkromného sektora.

9. Nekopíruje projekt to, čo už podobným spôsobom funguje v kompetencii VÚC a miest (napr. sieťovanie organizácii pôsobiacich v sociálnych službách – komunitné plány, atď.)?

Databáza nie je len zosieťovaním organizácii poskytujúcich sociálne služby. Má oveľa širší záber v oblastiach zdravotníckych služieb (ADOS, hospice, liečenie závislosti), obetí trestných činov, služieb pre sociálne vylúčené skupiny (sociálne bývanie, sociálne zamestnávanie, sociálne podnikanie, príklady dobrej praxe – prezentácie), špeciálneho poradenstva (manželské krízy, sociálne, psychologické, právne, …) a dobrovoľníctva (ponuka, dopyt).

10. Čím sa portál, ktorý vznikne v rámci projektu, líši od podobného portálu, ktorý má v správe VÚC?

Každá VÚC vedie register sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. Naša databáza Sieť pomoci bude slúžiť pre tých, ktorí pomáhajú, teda pre osoby prvého kontaktu a pre odborníkov.

11. Prečo je potrebné podpísanie zmluvy? Ako sa dá spolupracovať na projekte, keď organizácia nepodpíše zmluvu?

Podpísanie zmluvy/memoranda je nutnou podmienkou do prístupu k informáciám a k diskusnému fóru na portáli Sieť pomoci.

12. Ako bude vytvorená databáza, ak s nami niektoré organizácie nechcú spolupracovať/nespolupracujú?

Prístup do databázy Sieť pomoci budú mať len organizácie, ktoré chcú byť zapojené do spolupráce. Databáza nebude viditeľná verejne.

13. Prečo potrebujeme na súhlasy/nesúhlasy (vzdelávacie aktivity) všetky ich osobné údaje? Najčastejšie býva problém s uvádzaním rodného čísla.

Tieto súhlasy sú potrebné pri aktivitách týkajúcich sa účasti na workshopoch a vzdelávaní, pretože sú financované z projektu, ktorý musíme zdokladovať riadiacemu orgánu.

14. Bude Fórum života zapojeným organizáciám finančne nápomocné aj po skončení projektu?

Fórum života chce aj po skončení projektu podporovať novovzniknuté centrá finančne z organizovania verejnej zbierky.

15. Kde nájdeme ľudí, ktorí budú schopní a ochotní pracovať v Centre pre rodinu?

Práca v centre pre rodinu má ambíciu napĺňať všetky atribúty klasického zamestnania. Ľudia budú hľadaní cez všetky dostupné kanály.

16. Kto bude spravovať www stránku Sieť pomoci?

Web stránku čaká prestavba. Databázu budú aktualizovať a udržiavať koordinátori v každom regióne a centrálne po skončení projektu novovzniknutá platforma Centier pre rodinu. Garanciu aj po skončení projektu nesie Fórum života.

17. Ako bude zabezpečená reklama pre pokračovanie tohto projektu?

Pokračovanie nenazývajme projekt. Projekt skončí a výsledok zostane. Ten výsledok začne žiť svojím životom v každom regióne.

18. Koho pozývate do spolupráce?

Mimovládne neziskové organizácie, organizácie verejnej správy a samosprávy, cirkví, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia.