FAQ

Často kladené otázky:

Spájame tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť, či vzdelávať. Ťažká životná situácia človeka totiž nemá len jednu príčinu, ale aj následok. Ponúkame jednotlivcom a členom rodín konkrétnu pomoc prostredníctvom osôb prvého kontaktu.

Výsledkom by mala byť komplexná pomoc v bežných aj krízových situáciách v kontaktných miestach – centrách pre rodinu. Pomoc je zameraná na človeka, ktorý ju potrebuje. Výstupom je aj dostupná databáza pre všetky zapojené organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do spolupráce.

Sieť spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov.

Projekt má tri aktivity:

  1. Monitorujeme a posilňujeme kontaktné miesta – centrá pre rodinu v každom regióne Slovenska.
  2. Vytvárame informačný portál o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy, samosprávy a mimovládneho neziskového sektora, databázu inštitúcií a špecializovaných odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci pre tých, ktorí chcú a vedia pomôcť.
  3. Vymieňame si skúsenosti na workshopoch a seminároch, diskutujeme a prepájame jednotlivé oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie zraniteľné skupiny s cieľom eliminovať patológiu rodín.
Organizácia, ktorá podpíše zmluvu alebo memorandum o spolupráci, získava možnosť prístupu do databázy pomáhajúcich organizácií. Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, verejnou správou a samosprávou prináša synergický efekt. Zefektívni prácu pomáhajúcich organizácií zameraných na klienta, nie na poskytovateľa služby. Prinesie vzájomnú informovanosť v prospech človeka, ktorému treba pomôcť a sprevádzať ho, čím sa zníži možnosť duplicitnej pomoci. Identifikujú sa ohrozenia, ale aj príležitosti v oblasti eliminácie patológie rodín a navrhnú sa legislatívne zmeny a opatrenia pre jednotlivé rezorty s cieľom zefektívniť verejnú správu.

Zo zmluvného vzťahu nevznikajú mimoriadne povinnosti. Ale nutnou podmienkou je ochota spolupracovať na spoločnom cieli – spájať tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať. Spolupráca nespočíva na finančnej pomoci. Fórum života z projektu financuje čiastočný úväzok koordinátorov centier pre rodinu (kontaktných miest) v každom kraji. Po skončení projektu v spolupráci so subjektami samosprávy máme ambíciu tieto pracovné pozície financovať naďalej.

Osoby prvého kontaktu – zamestnanci a dobrovoľníci, lebo vedia, na koho sa môžu obrátiť s cieľom pomôcť človeku. Benefitujú taktiež poskytovatelia služieb vo verejnom záujme – subjekty verejnej správy, samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, lebo práve oni vedia pomôcť. Úžitok vnímajú aj duchovní v cirkvách a ich účelové zariadenia, ktoré dávajú nádej človeku a taktiež profitujú aj samotné osoby, ktoré pomoc alebo radu potrebujú.

Výsledkom projektu je fungujúce centrum pre rodinu v každom kraji. Miesto, kam môžu chodiť jednotlivci, členovia rodín so svojimi problémami. Projekt je cestou, ako toto miesto zrealizovať v spolupráci s viacerými organizáciami, konkrétne s mimovládnymi neziskovými organizáciami a samosprávou.

Financovanie centier pre rodinu (kontaktných miest) po skončení projektu je plánované individuálne z viacerých zdrojov. Dôležitá je participácia viacerých právnických osôb, ktoré majú svoje financovanie, najmä z rozpočtu samospráv, zo štátneho rozpočtu pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme. Ďalšie možnosti financovania sú z vlastnej činnosti a z grantov zo súkromného sektora.

Databáza nie je len zosieťovaním organizácii poskytujúcich sociálne služby. Má oveľa širší záber v oblastiach zdravotníckych služieb (ADOS, hospice, liečenie závislosti), obetí trestných činov, služieb pre sociálne vylúčené skupiny (sociálne bývanie, sociálne zamestnávanie, sociálne podnikanie, príklady dobrej praxe – prezentácie), špeciálneho poradenstva (manželské krízy, sociálne, psychologické, právne, …) a dobrovoľníctva (ponuka, dopyt).

Každá VÚC vedie register sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. Naša databáza Sieť pomoci bude slúžiť pre tých, ktorí pomáhajú, teda pre osoby prvého kontaktu a pre odborníkov.

Podpísanie zmluvy/memoranda je nutnou podmienkou do prístupu k informáciám a k diskusnému fóru na portáli Sieť pomoci.

Prístup do databázy Sieť pomoci budú mať len organizácie, ktoré chcú byť zapojené do spolupráce. Databáza nebude viditeľná verejne.

Tieto súhlasy sú potrebné pri aktivitách týkajúcich sa účasti na workshopoch a vzdelávaní, pretože sú financované z projektu, ktorý musíme zdokladovať riadiacemu orgánu.

Fórum života chce aj po skončení projektu podporovať novovzniknuté centrá finančne z organizovania verejnej zbierky.

Práca v centre pre rodinu má ambíciu napĺňať všetky atribúty klasického zamestnania. Ľudia budú hľadaní cez všetky dostupné kanály.

Web stránku čaká prestavba. Databázu budú aktualizovať a udržiavať koordinátori v každom regióne a centrálne po skončení projektu novovzniknutá platforma Centier pre rodinu. Garanciu aj po skončení projektu nesie Fórum života.

Pokračovanie nenazývajme projekt. Projekt skončí a výsledok zostane. Ten výsledok začne žiť svojím životom v každom regióne.

Mimovládne neziskové organizácie, organizácie verejnej správy a samosprávy, cirkví, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia.