Vzdelávacia aktivita: Obete trestných činov

OBETE TRESTNÝCH ČINOV,
KTO SÚ, AKÉ MAJÚ POSTAVENIE V TRESTNOM KONANÍ A ČO POTREBUJÚ?
Odborný garant: PhDr. Janka Šípošová, CSc.

Kde:
Košice 23.04.2019
Banská Bystrica 24.04.2019
Piešťany 30.04.2019
Trenčín 07.05.2019

Kto (lektorky):
JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M
vyštudovala právo na Trnavskej univerzite a Oxford Brooks University. Problematike obetí trestných činov sa venuje zhruba 5 rokov, najskôr ako dobrovoľníčka v rôznych organizáciách poskytujúcich pomoc týraným deťom a/alebo ženám, teraz ako právna poradkyňa a výkonná riaditeľka o.z. Pomoc obetiam násilia. Po vysokej škole pôsobila chvíľku v advokátskej kancelárii ako koncipientka a neskôr na súde ako vyššia súdna úradníčka. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala problematike obchodovania s ľuďmi a vo svojej rigoróznej práci zas surogátnemu materstvu.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je registrovaná v registri psychológov a v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov. V rámci postgraduálneho vzdelávania absolvovala štvorročný výcvik v noologoterapii a integrálnej psychoterapii. Je členkou Slovenského inštitútu pre logoterapiu SILOE. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie FF TU v Trnave a od roku2016 aj ako fakultná koordinátorka a psychologička pre študentov so špecifickými potrebami. Od roku 2001 vedie ako koordinátorka a psychologička Poradňu Pomoc obetiam násilia v Trnave. Je predsedníčkou Rady Pomoc obetiam násilia.

Obsah:
Historicko-filozofický exkurz do problematiky podpory obetí trestných činov (Šípošová)
Právne aspekty pomoci obetiam trestných činov (prístup k službám, práva a potreby obetí a rola pomáhajúcich odborníkov (Miškovičová)
Psychosociálne aspekty pomoci obetiam trestných činov (prežívanie obetí, psychologická, sociálna a praktická pomoc obetiam) (Schusterová)