Vzdelávacia aktivita: Vývinové cesty porúch správania od detstva do adolescencie

Téma:
Poruchy správania u detí a adolescentov, príčiny ich vzniku, ch klasifikácia a možnosti nápravy.

Kde:
Košice 24.6.2019
Bratislava 26.6.2019
Žilina 27.6.2019
Banská Bystrica 28.6.2019

Kto (lektor):
PhDr. Ľubomíra Dunčáková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Má dlhoročné praktické skúsenosti ako poradenská psychologička v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, isté obdobie pôsobila aj ako školská psychologička v Cirkevnej spojenej škole. T.č. pracuje ako psychologička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Trenčíne.  Pomoc ľuďom s ťažkosťami rôzneho druhu je nielen jej prácou, ktorá ju napĺňa, ale aj životným poslaním. Pôsobí ako dobrovoľníčka
v cirkevnej organizácii.

Obsah:
Poruchy správania u detí a adolescentov -príčiny vzniku, ich klasifikácia a možnosti nápravy (preventívna úroveň, úroveň konkrétnej intervencie). Na príkladoch budú predstavené nevhodné výchovné prístupy, narušená citová väzba…Zoznámenie sa s možnosťami odborného poradenstva pre rodiny s deťmi s poruchou správania.