Oblasti pomoci

Obete trestných činov

Sociálne služby

Zdravotnícke služby

Sociálne vylúčené osoby, skupiny

Špecializované poradenstvo

Dobrovoľníctvo

Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia

Vzdelávanie, zamestnávanie, zdravie a bývanie marginalizovaných rómskych komunít

Regionálny rozvoj, GIS (geografické informačné systémy), sieťovanie a tvorba databáz